Vedtægter

Vedtægter for (FJR) Fjelsted Rideklub

 §1.
Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til den ædle hest og dennes benyttelse til ridesporten. Klubbens navn, adresse og hjemsted er: Fjelsted Rideklub, Ridderstien 6A, Fjelsted, 5463 Harndrup.

§ 2.
Enhver med positiv interesse i FJR kan, efter bestyrelsens afgørelse, optages som medlem. Indmeldelse af medlemmer sker til klubbens bestyrelse. Passive medlemmer kan optages, dog har disse ikke stemmeret i sportslige anliggender.

§ 3.
Et medlem som ved sin optræden skader klubben eller dennes omdømme, kan ekskluderes af bestyrelsen. Den ekskluderede kan efter ønske få sin sag prøvet på første ordinære generalforsamling, hvor der kræves mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer for stadfæstelse af eksklusionen, ved skriftlig anmodning herom til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 4.
Kontingentåret løber fra 1/1 til 31/12. Årskontingent fastsættes af bestyrelsen, og der optages juniormedlemmer, seniormedlemmer og passive medlemmer. Er årskontingentet ikke betalt senest 20 januar og dette kan dokumenteres over for bestyrelsen, senest ved indgangen til generalforsamlingens begyndelse, er vedkommende ikke medlem. Genoptagelse kan kun ske mod betaling af restance.

§ 5.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 18 år.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden tegner foreningen udad til, med mindre denne via forretningsorden delegerer tegningsretten. I tilfælde af vakance indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Der vælges to revisorer for et år ad gangen.

§ 6.
Bestyrelsen sammenkaldes på forlangende af et bestyrelsesmedlem. På bestyrelsesmøderne skal mindst 4 medlemmer være til stede for at gyldig beslutning kan tages. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange en sag afgjort ved afstemning. Ved afstemning afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal.
Er stemmerne lige, er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives af samtlige mødedeltagende bestyrelsesmedlemmer, senest ved næste bestyrelsesmøde.

§ 7.
Næstformanden træder i stedet for formanden under dennes fravær.

§ 8.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed.

§ 9.
Regnskabet afsluttes d. 31/12, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling – efter revision af de 2 valgte revisorer.

§10.
Til forandring eller midlertidig afvigelse af bestående love, kræves en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

§ 11.
Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Klubbens midler skal ved klubbens ophør anvendes til gavn for ungdomsarbejdet, gerne til støtte for ridesporten.

§ 12.
Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, og der skal indkaldes, når mindst ¼ af medlemmerne over 18 år skriftligt indgiver begæring herom, med meddelelse af dagsorden.

§ 13.
Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt bringes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har medlemmer over 18 år, samt forældre/værge til medlemmer under 18 år (dog kun en stemme pr. barn).

Alle afstemninger på generalforsamlingen skal ske skriftligt, hvis et medlem kræver det.

Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen, og de er kontingentfrie.

§ 14.
Tiden og dagsordenen for en generalforsamling skal skriftligt bringes til medlemmernes kendskab med mindst 14 dages varsel.

§ 15.
Generalforsamlings dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Kassereren fremlægger regnskab

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

xxxx

xxxx

Valg af suppleanter

Valg af revisorer

Indkomne forslag

Eventuelt

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Disse vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 29/1-2003,

og underskrevet umiddelbart efter konstituering den 4/2-2003.

Det originale dokument opbevares hos formanden.

Der er afholdt ekstraordinær GF i dag den 11.1.16 hvor ændringen af paragraf 5 i klubbens vedtægter er blevet godkendt. Dvs at bestyrelsen fremover består af fem bestyrelsesmedlemmer fremfor 7.

Første valg efter den nye paragraf finder sted til den ordinære generalforsamling den 25.1.16 kl. 19.00